Facebook Sayfamız

» » » » » 2016 YILINDA KAMUYA ALINACAK PERSONELİN KURUM BAZINDA DAĞILIMI

Devlet Personel Başkanlığı 2016 yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu uyarınca verilebilecek açıktan atama ve nakil sayılarına ilişkin kontenjanların belirlendiğini bildirdi.

2016 yılı Geçici Bütçe Kanunu rakamlarına göre, kamuya alınacak personel sayısı 55 bin olarak belirlenmişti. Bu 55 bin kontenjandan 4 bini öğretim elemanlarına ayrıldığı için 51 bin memurun kamuya alınmasına imkan tanınmıştı.

DPB’den yapılan açıklamaya göre, ilk aşamada, 51 bin kontenjanın 30,905 inin kurumlara dağılımı belli oldu. Kurumların acil atama ihtiyaçlarını karşılayacak bu dağılım sonrasında kalan kadroların dağılımının da ilerleyen günlerde tespit edilmesini bekliyoruz.

Onay yazısı:

BAŞBAKANLIK MAKAMINA

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamının merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, bu sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.

18/12/2015 tarihli ve 6654 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 51.000 adet açıktan ve nakil suretiyle atama yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;

a) Atama izin sayılarının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile kadronun teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi,

c) 2015 yılında verilmiş bulunan atama izinleri dâhilinde 31/12/2015 tarihi itibarıyla;

- Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan,

- Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,

- Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen,

ve 2015 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemlerinin, 2015 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2016 yılında tamamlanabilmesi,

ç) Atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında, 2016 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamaların tespit edilen sayıya dahil edilmesi gerektiğinden, bu mahiyette yapılacak atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmaması,

d) 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamaların ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen atama izin sayılarına ilave edilerek atama yapılan kurumlara tahsis edilmiş sayılması,

e) Ekli (I) sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilen sayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dâhil edilmemesi,

f) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik vermelerini sağlamak amacıyla;

-657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda, verilen atama izin sayılarının yüzde 2’ sine kadar olanını kullanabilmeleri, atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kurumlarda bu sayının (1) adet, olmak üzere tesbiti, (Daire Başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalarda yüzde 2 oranı uygulanmaz.)

-Sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayının ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,

g) Personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar dâhilinde yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderilmesi,

hususları arz ve teklif olunur.

ATAMA KONTENJANLARI


(I) SAYILI CETVEL
2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM GEÇİCİ BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI
Sıra NoKurum AdıUygun Görülen
A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI
1ADALET BAKANLIĞI20
2ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI10
3AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI10
4AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI20
5ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI10
6ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI2
7ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI2
8ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI2
9ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ2
10AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI10
11BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
12BAŞBAKANLIK20
13BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI20
14ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI20
15ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI3
16ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI20
17DANIŞTAY BAŞKANLIĞI10
18DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2
19DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
20DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI10
21DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
22DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ3
23DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI20
24DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI10
25DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI3
26DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI3
27EKONOMİ BAKANLIĞI15
28EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
29ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI15
30GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI3
31GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI10
32GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI20
33GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI20
34GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
35GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI20
36HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI10
37HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI10
38İÇİŞLERİ BAKANLIĞI20
39JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI10
40KALKINMA BAKANLIĞI20
41KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU10
42KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI5
43KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
44KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI3
45KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI20
46M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI3
47MALİYE BAKANLIĞI20
48MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
49METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
50MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI30.000
51MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
52MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI20
53ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
54ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI20
55ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI10
56ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI10
57SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI60
58SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI10
59SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI10
60SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI10
61SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ3
62SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI10
63SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
64TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
65TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI10
66TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI2
67TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI10
68TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI10
69TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI2
70TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI3
71TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI10
72TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU BAŞKANLIĞI5
73TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI10
74TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
75TÜRKİYE VE ORTA-DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2
76TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI5
77ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI20
78ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI2
79VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
80YARGITAY BAŞKANLIĞI10
81YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI5
82YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI10
83YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
84YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI10
30.905

memurunyeri.com

Reklam
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yorum Bırak