Facebook Sayfamız

» » Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 55 personel alacakSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI
Üniversitemiz, Hastane Başmüdürlüğünde istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"da yer alan ek 2'nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
SIRA
Nu.
UNVANIBÜTÇE
TÜRÜ
BİRİMİADEDİARANAN NİTELİKLER
1HemşireÖzel BütçeÜniversite
Hastanesi
Başmüdürlüğü
20Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.
2HemşireÖzel BütçeÜniversite
Hastanesi
Başmüdürlüğü
20Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.
-3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
3FizyoterapistÖzel BütçeÜniversite
Hastanesi
Başmüdürlüğü
2Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
4Diğer
Sağlık
Personeli
Özel BütçeÜniversite
Hastanesi
Başmüdürlüğü
4Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.
-5 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
5Diğer
Sağlık
Personeli
Özel BütçeÜniversite
Hastanesi
Başmüdürlüğü
1Odyoloji Lisans Programlarından mezun olmak.
6Diğer
Sağlık
Personeli
Özel BütçeÜniversite
Hastanesi
Başmüdürlüğü
3Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
7Diğer
Sağlık
Personeli
Özel BütçeÜniversite
Hastanesi
Başmüdürlüğü
3Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi
Laboratuar Teknikleri, önlisans programlarının birinden mezun olmak.
8Diğer
Sağlık
Personeli
Özel BütçeÜniversite
Hastanesi
Başmüdürlüğü
1Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.
9Diğer
Sağlık
Personeli
Özel BütçeÜniversite
Hastanesi
Başmüdürlüğü
1Perfüzyon alanında lisans programından mezun olmak veya lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak veya Sağlık Bilimleri Lisansiyerlerinden Sağlık Bakanlığınca onaylı perfüzyonist yetkisiyle çalışabilir belgesine sahip olmak.
GENEL ŞARTLAR:
1- ) Başvuru yapacak adaylar yukarıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- ) 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3 puanı, ön lisans
mezunlarında KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
3- ) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak ,
4- ) Başvuracak adayların durumunun; 5917 sayılı Kanunun 47'nci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinin 2'nci alt bendi gereğince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,
5) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
İSTENEN BELGELER:
1- ) Başvuru formu,
2- ) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
3- ) Mezuniyet belgesi fotokopisi,
4- ) 2016 KPSS (B) sınav sonuç belgesi.
5- ) Mesleki tecrübe belgesi(SGK hizmet dökümü)
6- ) Perfüzyonist yetki belgesi(Sağlık Bakanlığınca Onaylı)
MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:
Müracaatlar ilanın gazetede yayımladığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai bitimine (17:30) kadar adayların Süleyman Demirel Üniversitesi internet sayfasından www.sdu.edu.tr temin edecekleri başvuru formunu; ilanda belirtilen unvanı ve sıralardan hangisine müracaat edeceklerini belirterek, yukarıda istenilen belgeler ile birlikte (onaylı veya aslı görülmek şartıyla fotokopisi) Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta, Fax veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Not: Müracaat süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş gününün mesai bitimine kadar (17:30) müracaat kabul edilecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.sdu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylara güvenlik tahkikatı yapılacaktır. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olanların ataması yapılacak olup, güvenlik tahkikatı olumlu olmayanların atamaları yapılmayacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır

Reklam
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yorum Bırak